Để xoá hoàn toàn tài khoản iGO. Quý khách truy cập vào phần Cài đặt, chọn mục Liên hệ, hỗ trợ

Tiếp theo, chọn Xoá tài khoản

Xác nhận Đồng ý

Sau khi đồng ý xoá tài khoản. Toàn bộ thông tin tài khoản sẽ bị xoá bao gồm:

  • Ảnh cá nhân
  • Ảnh xe
  • Toàn bộ giấy tờ đăng ký tài khoản
  • Thông tin cá nhân gồm số Điện thoại, Email, ngày sinh, Họ và tên
  • Toàn bộ thông tin cuốc xe của bạn
Tải ứng dụng