Yêu cầu xoá tài khoản

Bạn có thể xoá toàn bộ thông tin tài khoản của bạn khỏi hệ thống iGO. Sau khi xoá, bạn sẽ không thể đăng ký tài khoản mới sử dụng số điện thoại hiện tại.

Tải ứng dụng